Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với GDCN

tải xuống

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các sở GDĐT, các trường trung cấp chuyên nghiệp  và các cơ sở đào tạo TCCN thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục chuyên nghiệp như sau

Kính gửi: – Các sở giáo dục và đào tạo;
– Các trường trung cấp chuyên nghiệp và
các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ Chỉ thị số 2737 /CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các sở GDĐT, các trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và các cơ sở đào tạo TCCN (sau đây gọi chung là các trường) thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục chuyên nghiệp (GDCN) như sau:

I.  NHIỆM VỤ CHUNG

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển giáo dục và Chiến lược phát triển Dạy nghề giai đoạn 2011-2020; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả, sáng tạo, đi vào chiều sâu các cuộc vận động lớn của ngành; tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo TCCN; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục TCCN và tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện chủ trương đào tạo theo nhu cầu xã hội và các giải pháp để phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học TCCN.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 và Chiến lược phát triển Dạy nghề giai đoạn 2011-2020; thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GDCN theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế

- Các Sở GDĐT tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện phát triển giáo dục TCCN phù hợp với Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020; Chiến lược phát triển Dạy nghề giai đoạn 2011-2020; Tập trung thực hiện quy hoạch và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo TCCN. Có kế hoạch tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án của địa phương.

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm