Hội đồng quản trị

2

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRƯỜNG TRUNG CẤP TÀI CHÍNH HÀ NỘI

Ban hành theo Quyết định Số 3514/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND thành phố Hà Nội

STT Họ và tên Chức danh Trình độ học vấn
01 Nguyễn Việt Cường Chủ tịch HĐQT ThS. Kinh tế
02 Nguyễn Thế Hùng Ủy viên ThS. Kinh tế
03 Ngô Đức Cát Ủy viên PGS.TS. Nhà giáo ưu tú
04 Nguyễn Trung Kiên Ủy viên Kỹ sư
05 Nguyễn Xuân Vỹ Ủy viên Kỹ sư

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm