Hội đồng quản trị

  DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRƯỜNG TRUNG CẤP TÀI CHÍNH HÀ NỘI Ban hành theo Quyết định Số 3514/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND thành phố Hà Nội STT Họ và tên Chức danh Trình độ học vấn 01 Nguyễn Việt Cường Chủ tịch HĐQT ThS. Kinh tế 02 Nguyễn Thế Hùng Ủ ...
Read more
Giới thiệu Trường Trung cấp Tài chính Hà Nội

Giới thiệu Trường Trung cấp Tài chính Hà NộiTrường Trung cấp Tài chính Hà Nội là cơ sở giáo dục chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục kinh tế quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản tại Ngân hàng, có con dấu riêng theo quy định hiện hành của Nhà nước.Số l ...
Read more