Edit Translation

(HFC) met with e / c Le Chile Counselors Vietnam DHS management in Russia

(HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga Ngày thu đẹp, sunshine and light winds. In the capital of the Russian Federation (HFC) we had a meeting with the e / c Le Chile Counselors manage Vietnam students in Russia, Thăm cộng đồng người Việt tại Mockba. (HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga (HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi tham tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga (HFC) met with e / c Le Chile Counselors Vietnam DHS management in Russia (HFC) gặp gỡ với đ/c Lê Chí Lợi HFCm tán quản lý DHS Việt Nam tại Nga Thăm cộng đồng người Việt tại Mockba. Thăm cộng đồng người Việt tại Mockba. Thăm cộng đồng người Việt tại Mockba. Thăm cộng đVisit the Vietnamese community in Mockba

(HFC) met with e / c Le Chile Counselors Vietnam DHS management in Russia

Beautiful autumn day, sunshine and light winds. In the capital of the Russian Federation (HFC) we had a meeting with the e / c Le Chile Counselors manage Vietnam students in Russia,
Visit the Vietnamese community in Mockba.

(HFC) met with e / c Le Chile Counselors Vietnam DHS management in Russia
(HFC) met with e / c Le Chile Counselors Vietnam DHS management in Russia
(HFC) met with e / c Le Chile Counselors Vietnam DHS management in Russia
(HFC) met with e / c Le Chile Counselors Vietnam DHS management in Russia
Visit the Vietnamese community in Mockba.
Visit the Vietnamese community in Mockba.
Visit the Vietnamese community in Mockba.
Visit the Vietnamese community in Mockba.

COMMENT

Can You Concern