Chương trình đào tạo chuyên ngành Pháp luật

14
  1. Ngành đào tạo: LuậtMã nghề: 42320302
  2. Thời gian đạo tạo: 02 năm
  3. Loại hình đào tạo: Chính quy
  4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông và tương đương
  5. Khối lượng và kiến thức toàn khoá: 100 đvht
  6. Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo cung cấp cho học sinh những kiến thức nền tảng, quan trọng của các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam: Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Thương mại, Luật Hình sự… Bên cạnh đó, thông qua việc học môn Pháp luật Tố tụng, học sinh nắm vững được trình tự giải quyết một vụ án dân sự, hình sự, hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, những kiến thức của các chuyên đề bổ trợ như: Quản lý hộ tịch, Tuyên truyền phổ biến pháp luật, Thẩm quyền thi hành án, Công chứng, chứng thực… sẽ giúp cho học sinh thành thạo các nghiệp vụ tư pháp với vai trò là một cán bộ tư pháp ở cơ sở.

Sau khóa học, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp TCCN hệ chính quy – ngành Luật; có kiến thức và  kỹ năng để đảm nhận các vị trí công tác như: tư vấn pháp lý, cán bộ tư pháp cấp xã, phường, thị trấn… Có thể hoạt động trong các doanh nghiệp nhà nước, công ty, doanh nghiệp tư nhân, trong các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong nước và ngoài nước. Đồng thời, với những kiến thức đã được trang bị, học sinh có đủ điều kiện để tham gia các lớp học nâng cao trình độ: cao đẳng, đại học chuyên ngành Luật.

  1. Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu của Nhà trường là trang bị cho các em học sinh những kiến thức cơ bản của chuyên ngành đào tạo sát với thực tế, phù hợp với nhu cầu của xã hội. Sinh viên tốt nghiệp ra trường đáp ứng được yêu cầu công việc theo đúng vị trí công tác sau này. Cụ thể :

  7.1. Kiến thức

– Nắm vững những quy định về các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

– Phân biệt được các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

– Phân tích được những quy định của pháp luật, vận dụng những quy định của pháp luật vào thực tế công tác ở cơ sở.

  7.2. Kỹ năng

– Sau khoá học, người học Luật có thể thu nhận được kỹ năng giải thích, phân tích, đánh giá các hiện tượng xã hội dưới góc độ phátp lý; kỹ năng xây dựng, đọc, hiểu và thực hiện các văn bản pháp luật.

– Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

– Đăng ký và quản lý hộ tịch như đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, khai tử, nhận nuôi con nuôi, giám hộ…

– Tư vấn pháp lý về các lĩnh vực dân sự, đất đai, lao động, hôn nhân và gia đình, …tại cơ sở.

– Thực hiện công tác chứng thực, hòa giải tại cơ sở

– Tham mưu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo

7.3. Thái độ nghề nghiệp; Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốcphòng

- Thái độ nghề nghiệp

+ Trung thực, khách quan, tôn trọng, ý thức tinh thần phục vụ nhân dân;

+ Luôn chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

+ Luôn tận tâm với công việc.

+ Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó tự học tập và sáng tạo trong công tác; khiêm tốn và có ý thức phối hợp với đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cá nhân và nhiệm vụ chung của cơ quan, tổ chức.

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tưtưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu vàđịnh hướng phát  triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

+ Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng củaĐảng và lợi ích của đất nước

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trungthực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác

+ Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cánhân đối với nhiệm vụ được giao

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sựnghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một sốmôn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền…

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết củangười chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an

  1. 8. Kế hoạch thực hiện
TT Nội dung Số tiết Số ĐVHT Ghi chú
1 Các học phần chung 375 25
2 Các học phần cơ sở 240 16
3 Các học phần chuyên môn 585 35
4 Thực tập nghề nghiệp 240 14
5 Thực tập tốt nghiệp 8 tuần 8
Tổng hợp   100

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm