Chức năng và nhiệm vụ phòng Tuyển sinh

3


PHÒNG TUYỂN SINH

  • Chức năng

Phòng Tuyển sinh có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh.

 

  • Nhiệm vụ và quyền hạn

–         Phụ trách công tác tuyển sinh của nhà trường.

–         Phụ trách công tác marketing, giới thiệu quảng bá các hình ảnh thương hiệu nhà trường.

–         Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội.

–         Kết nối với khu công nghiệp để triển khai nhu cầu đào tạo.

–         Tổ chức mở các lớp đào tạo bồi dưỡng.

–         Tìm hiểu nhu cầu đào tạo.

–         Xây dựng phương án tuyển sinh và Biện pháp thực hiện phương án tuyển sinh các hệ đào tạo.

–         Phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh cho các hệ đào tạo khác, liên thông, ngắn hạn, liên kết.

–         Lưu trữ các thông tin và tư liệu truyền thông (các thông tin báo, đài viết về nhà trường, các băng, đĩa CD, VCD) của trường.

–         Xây dựng phương án thực hiện kế hoạch truyền thông và quảng bá hình ảnh của trường.

–         Phối hợp với các đơn vị trong trường, lấy và cập nhật thông tin lên website, cung cấp thông tin cho các đối tác.

–         Lập kế hoạch giới thiệu tuyển sinh Cao đẳng, THCN, Trung cấp tại các trường THPT, THCS ở địa bàn Hà Nội và ở các tỉnh lân cận.

–         Lập kế hoạch tham gia các hoạt động triển lãm, giới thiệu Trường và các ngành đào tạo với công chúng.

–         Kế hoạch giao lưu với các trường, đối tác.

–         Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

  • Nguyên tắc hoạt động

– Hiệu trưởng điều hành hoạt động của phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

– Trưởng phòng và Phó phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn theo qui định của pháp luật.

– Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng theo qui chế tuyển sinh; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công và các vụ việc tiêu cực xảy ra trong phòng.

– Phó phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc đã được phân công đó.

– Trong trường hợp Hiệu trưởng làm việc  trực tiếp với Phó phòng và cán bộ nhân viên của phòng thì Phó phòng và cán bộ nhân viên của phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với Trưởng phòng.

– Phòng có trách nhiệm phối hợp với các Khoa, các Phòng, các Trung tâm và các đơn vị  tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm