Chức năng và nhiệm vụ phòng Tổ chức – Hành chính


PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

  • Chức năng

Phòng Tổ chức  – Hành chính thực hiện tham mưu và có nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp việc cho Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác tổ chức cán bộ bao gồm: Bộ máy tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động, tiền lương, các chế độ chính sách và cải cách hành chính trong nhà trường.

  • Nhiệm vụ và quyền hạn

– Tham mưu và giúp Hiệu trưởng xây dựng, quy hoạch công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng kế hoạch biên chế nhân sự, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức hàng năm.

– Quản lý hồ sơ lý lịch cán bộ, giảng viên, nhân viên; theo dõi, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách.

– Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

– Chủ trì và phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong trường tổ chức kỷ niệm các ngày lễ; tổ chức và chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền, bản tin, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao và các hoạt động xã hội khác.

– Sắp xếp tổ chức bộ máy, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể, xác định chức trách (quyền hạn, trách nhiệm, quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức, cá nhân trong trường). Theo dõi, đôn đốc các tổ chức và cá nhân thực hiện chức năng nhiệm vụ, chế độ công tác và lề lối làm việc đã được quy định.

– Tiếp nhận, phân phối và theo dõi thực hiện các công văn giấy tờ gửi đến, gửi đi các nơi trong và ngoài nhà trường, đảm bảo kịp thời nhanh chóng đúng thủ tục hành chính, lưu giữ các văn bản chung; hướng dẫn các tổ chức trong nhà trường xây dựng và bảo quản hồ sơ lưu trữ.

– Quản lý con dấu của nhà trường; cấp và chứng nhận các loại giấy tờ như: giấy giới thiệu, giấy công tác.

– Tổ chức và thực hiện các việc in ấn, đánh máy, photo tài liệu, giữ liên lạc điện thoại, thường trực, bảo vệ, vệ sinh, tiếp khách, giao dịch, hiệu lệnh giờ giấc; theo dõi đôn đốc toàn trường thực hiện theo đúng thời gian lao động đã quy định.

– Xây dựng chương trình kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng và đôn đốc việc thực hiện; tổ chức việc phối hợp hoạt động của các phòng, khoa, đơn vị trong nhà trường.

– Tổng hợp tình hình các mặt công tác và làm báo cáo định kỳ, báo cáo tháng và bất thường, tổng hợp kế hoạch tuần, tháng và các loại thống kê theo yêu cầu của cấp trên.

– Quản lý và điều tiết hoạt động của các hội trường, phòng họp, phòng học, nhà khách; chuẩn bị nước uống cho phòng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh, sinh viên khi có yêu cầu.

– Phân phối, sử dụng, sửa chữa và bảo quản tài sản, cơ sở vật chất của nhà trường.

– Làm nhiệm vụ thường trực và thư ký các cuộc họp của toàn trường.

– Sắp xếp, điều xe công tác theo kế hoạch của Hiệu trưởng giao.

– Chỉ đạo công tác y tế học đường.

– Tổ chức thực hiện những công việc xã hội của nhà trường đối với địa phương nơi trường đóng như : tiếp dân, hội họp, bầu cử, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân…

– Tổ chức công tác bảo vệ trật tự trị an; đăng ký hộ khẩu, lập hộ tịch, theo dõi tạm vắng, tạm trú. Tổ chức thực hiện phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, …

– Phối hợp với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật trong nhà trường.

– Quản lý Ký túc xá sinh viên.

– Đảm bảo an ninh, chính trị, an toàn trong nhà trường.

– Quản lý cán bộ, nhân viên của phòng.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

  • Nguyên tắc hoạt động

– Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính được sử dụng con dấu của Nhà trường trong phạm vi ký thừa lệnh của Hiệu trưởng.

– Hiệu trưởng điều hành hoạt động của phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

– Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng theo chế độ chuyên viên; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công và các vụ việc tiêu cực xảy ra trong phòng.

– Phó trưởng phòng giúp việc cho trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc đã được phân công đó.

– Cán bộ trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về những phần việc được giao.

– Trong trường hợp Hiệu trưởng làm trực tiếp với phó trưởng phòng và cán bộ của phòng thì phó trưởng phòng và cán bộ của phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với trưởng phòng.

– Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Trưởng phòng và Phó phòng do Hiệu trưởng ký bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm