Chức năng và nhiệm vụ phòng Tài chính – Kế toán

6

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

  • Chức năng

Phòng Tài chính – Kế toán có nhiệm vụ quản lý trực tiếp công tác tài chính, kế toán và tham mưu, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác hoạt động tài chính, kế toán của Nhà trường.

 

  • Nhiệm vụ và quyền hạn

– Quản lý thống nhất toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán trong Nhà trường. Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của Nhà trường và xây dựng dự toán thu, chi hàng năm của Nhà trường theo qui định của Nhà nước.

– Xây dựng kế hoạch, dự trù, phân bổ kinh phí nhằm bảo đảm phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của nhà trường.

– Quản lý tài chính, hoạt động kế toán theo quy định hiện hành.

– Huy động các nguồn thu.

– Phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính trong việc lập sổ bảo hiểm xã hội; thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho toàn bộ công chức viên chức nhà trường.

– Quản lý tài sản, kiểm kê, khấu hao tài sản định kỳ theo quy định. Đề xuất việc quản lý, sử dụng an toàn và có hiệu quả cho các cá nhân và đơn vị sử dụng tài sản.

– Tổ chức cấp phát, chi trả, đúng, đủ, kịp thời và chính xác.

– Phối hợp với phòng Đào tạo, phòng Tổ chức- Hành chính thực hiện các chế độ học bổng, trợ cấp xã hội cho CBVC và học sinh, sinh viên.

– Thành viên Hội đồng tuyển sinh, thành viên hội đồng thi đua.

– Quản lý đội ngũ cán bộ công nhân viên của phòng theo qui định pháp luật.

– Thường trực ban thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Nhà trường.(Tổng hợp hoạt động và viết báo cáo cấp trên).

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

  • Nguyên tắc hoạt động

– Hiệu trưởng điều hành hoạt động của phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

– Trưởng phòng và Phó phòng do Hiệu trưởng ký bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

– Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng theo chế độ chuyên viên; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công và các vụ việc tiêu cực xảy ra trong phòng.

– Phó trưởng phòng giúp việc cho trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc đã được phân công.

– Cán bộ trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về những phần việc được giao.

– Trong trường hợp Hiệu trưởng làm việc trực tiếp với phó trưởng phòng và cán bộ của phòng thì phó trưởng phòng và cán bộ của phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với trưởng phòng.

– Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm