Chức năng và nhiệm vụ phòng Đào tạo

5

PHÒNG ĐÀO TẠO

  • Chức năng

Phòng đào tạo thực hiện chức năng tham mưu và có nhiệm vụ tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế.

  • Nhiệm vụ và quyền hạn

– Lập kế hoạch giảng dạy, học tập toàn khóa và từng năm học, tổ chức các hoạt động giáo dục chung toàn trường hàng năm; xây dựng biên chế năm học bao gồm ngày tựu trường, ngày khai giảng, ngày bắt đầu và kết thúc học kì, ngày hoàn thành chương trình giảng dạy-học tập, các kì thi, ngày lễ, tết và thời gian nghỉ hè.

– Theo dõi, hướng dẫn, quản lý và kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch, phương thức đào tạo của các khoa trong nhà trường.

– Phối hợp với các khoa, tổ trực thuộc tổ chức thi hết học phần, hết học kỳ, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp.

– Tổng hợp điểm, xử lý kết quả thi và kết quả tổng kết năm học, khoá học.

– Hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai, thực hiện các văn bản pháp qui về đào tạo.

– Điều tiết kế hoạch giảng dạy, học tập giữa các khoa.

– Tổ chức, hướng dẫn và theo dõi việc biên soạn giáo trình, tài liệu ở các khoa.

– Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.

– Phối hợp với các khoa, tổ trực thuộc xây dựng và chỉ đạo việc thực hiện chương trình kế hoạch thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên.

– Phối hợp với các Khoa đề xuất công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác thi đua khen thưởng và  xử lý vi phạm trong hoạt động đào tạo.

–  Lưu trữ kết quả đào tạo, chứng chỉ nghề, chứng nhận bậc thợ; Cấp  phát bằng tốt nghiệp cho học sinh chính qui, quản lý hồ sơ học sinh, các biểu mẫu đào tạo.

– Tổ chức và chỉ đạo công tác bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng chuyên đề nội khóa và ngoại khóa.

– Thực hiện công tác quản lý sinh viên, học sinh (chủ yếu quản lý các mặt học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên).

– Tổ chức các hoạt động thư viện nhà trường.

– Quản lý cán bộ, nhân viên của phòng.

– Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện công tác quan hệ, hợp tác quốc tế như tiếp nhận các dự án quốc tế; gửi lưu học sinh đi đào tạo tại nước ngoài; tiếp nhận giáo viên tình nguyện; cử các chuyên gia ra nước ngoài giảng dạy và làm cộng tác viên; hợp tác, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo nước ngoài; tranh thủ sự ủng hộ của người Việt Nam ở nước ngoài cho hoạt động đào tạo của nhà trường.

– Thường trực Hội đồng tư vấn kỹ thuật đầu tư  xây dựng và mua sắm thiết bị đào tạo.

– Thường trực Hội đồng đào tạo Nhà trường, Hội đồng thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp, tuyển sinh, Hội đồng thi đua khen thưởng kỷ luật của Trường.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

  • Nguyên tắc hoạt động

– Trưởng phòng được sử dụng con dấu của nhà trường trong phạm vi ký thừa lệnh Hiệu trưởng.

– Trưởng phòng và Phó phòng do Hiệu trưởng ký bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.

– Hiệu trưởng điều hành mọi hoạt động của phòng thông qua Trưởng phòng.

– Trưởng phòng điều hành mọi hoạt động của phòng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công và các vụ việc tiêu cực xảy ra trong phòng.

– Phó phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc được phân công.

– Tổ nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ do phòng giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và nhiệm vụ của tổ nghiệp vụ.

– Cán bộ, nhân viên trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc được giao.

– Trong trường hợp Hiệu trưởng làm việc trực tiếp với Phó trưởng phòng và cán bộ, nhân viên của phòng thì Phó trưởng phòng và cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với Trưởng phòng.

– Phòng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm