Chức năng và nhiệm vụ phòng Công tác HSSV

4


PHÒNG CÔNG TÁC

HỌC SINH – SINH VIÊN

  • Chức năng

Phòng công tác HSSV có nhiệm vụ tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng Khoa, Phòng Đào tạo giao trong các lĩnh vực: Công tác chính trị, tư tưởng; Quản lý học sinh, sinh viên; Quản lý kí túc xá; Công tác giáo viên chủ nhiệm; Công tác văn hoá, quần chúng, tuyên truyền, bảo tồn, truyền thống và triển lãm. Giúp Hiệu trưởng về  công tác giáo dục, quản lý, khen thưởng, kỷ luật và chế độ chính sách của học sinh – sinh viên chuyên nghiệp trong Trường.

  • Nhiệm vụ và quyền hạn

a.Công tác tổ chức hành chính

–   Phối hợp với các đơn vị tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường, chỉ định Ban cán sự lớp sinh viên lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong thời gian đầu khoá học;

–   Quản lý Ký túc xá của Trường, tổ chức tiếp nhận, tiếp sắp xếp nơi ở nội trú cho học sinh sinh viên của Trường.

–   Quản lý toàn bộ  phòng học, thư viện, lưu trữ hồ sơ của Trường

–   Thống kê, tổng hợp dữ liệu, kiểm tra, phân loại và quản lý hồ sơ của sinh viên, xác minh và bổ sung kịp thời những trường hợp hồ sơ chưa rõ ràng, chưa đầy đủ.

–   Giải quyết các công việc hành chính có liên quan cho học sinh, sinh viên.

b.Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên

–   Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên; phân loại, xếp loại học sinh, sinh viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân học sinh, sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với học sinh, sinh viên vi phạm quy chế, nội quy.

–   Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho HSSV vào đầu khoá, đầu năm và cuối khóa học.

–   Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

–   Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác.

–   Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của học sinh, sinh viên, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

–   Thường trực hội đồng xét kỷ luật của học sinh – sinh viên, thành viên hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, thành  viên hội đồng tuyển sinh, xét tốt nghiệp của Trường.

  1. Công tác y tế, thể thao

–   Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh, sinh viên khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

–   Tham mưu cho BGH về công tác vệ sinh phòng bệnh, kiểm tra vệ sinh công nghiệp. Mua thuốc, quản lý và cấp phát thuốc, xử lý cấp cứu ban đầu khám và điều trị các bệnh thông thường. Quản lý các thiết bị dụng cụ y tế, đề nghị BGH bổ xung thêm thiết bị dụng cụ cần thiết phục vụ cho khám chữa bệnh.

–   Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho học sinh, sinh viên luyện tập thể dục, thể thao; tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể dục, thể thao.

d.Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên

–   Phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với học sinh, sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến học sinh, sinh viên.

–   Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức xét duyệt, cấp phát học bổng cho học sinh, sinh viên.

–   Tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, sinh viên tàn tật, khuyết tật, sinh viên diện chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

e.Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

–   Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có học sinh, sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật ự và an toàn cho học sinh, sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên.

–   Phối hợp với Đoàn thanh niên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến học sinh, sinh viên; hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế.

–   Tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho học sinh, sinh viên

  1. Thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú

–   Tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

–   Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo hoạt động các phong trào của thanh niên, học sinh, sinh viên.

g.Công tác quản lý giờ dạy của giảng viên và nhiệm vụ khác

–   Điểm danh, chấm công giờ dạy của giáo viên theo lịch báo giảng.

–   Quản lý lịch báo giảng, thống kê giờ dạy của GV cơ hữu và GV thỉnh giảng.

–   Lập bảng tổng hợp thống kê của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng vượt trội giờ.

–   Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được nhà trường giao.

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

  • Nguyên tắc hoạt động

– Hiệu trưởng điều hành hoạt động của phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

– Trưởng phòng và Phó phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm có thời hạn theo qui định của pháp luật.

– Trưởng phòng điều hành hoạt động của phòng theo qui chế đào tạo; Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những công việc của phòng được phân công và các vụ việc tiêu cực xảy ra trong phòng.

– Phó phòng giúp việc cho Trưởng phòng, trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, nghiệp vụ được Trưởng phòng phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc đã được phân công đó.

– Cán bộ – giáo viên – công nhân viên trong phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những phần việc được giao.

– Trong trường hợp Hiệu trưởng làm việc  trực tiếp với Phó phòng và cán bộ nhân viên của phòng thì Phó  phòng và cán bộ nhân viên của phòng có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, sau đó báo cáo lại với Trưởng phòng.

– Phòng có trách nhiệm phối hợp với các Khoa, các Phòng, các Trung tâm và các đơn vị  tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong Nhà trường và các đơn vị tổ chức ngoài Trường để thực hiện nhiệm vụ được giao.

BÌNH LUẬN

Có Thể Bạn Quan Tâm